právo

listopad
18
2016
Harald Christian Scheu

Koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy

Tématem tohoto příspěvku je koncept rovných příležitostí z české a evropské perspektivy. Vzhledem k tomu, jak je právní úprava rovnosti a různých zákazů diskriminace na mezinárodní, evropské i národní ...

říjen
13
2016
Josef Šíma

Senát – dvacetileté výročí vzniku

Koncem října 2016 se v Senátu konala vědecká konference, která se stala začátkem oslav dvacátého výročí existence Senátu jako horní komory Parlamentu České republiky. Článek přináší zamyšlení nad tímto ...

květen
12
2016
Václav Pilík

Zákon o registru smluv – vhled do úpravy

1. 7. 2016 nabývá účinnosti podstatná část – v našich podmínkách zcela nové – úpravy registru smluv. Nová instituce, založená na povinném uveřejňování smluv uzavíraných osobami či orgány náležejícími do ...

březen
13
2016
Daniel Hanuš

Dítě jako subjekt občanského práva v ČR

Dítě je jedním z nejdůležitějších a zároveň nejohroženějších členů společnosti. S faktem, jak ta která společnost přistupuje k dětem, je spojena míra její vyspělosti a kvalita právní ochrany, která je ...

únor
11
2016
Eva Horzinková

Zamyšlení nad odbornou kvalifikací veřejné správy

Odborná kvalifikace pracovníků veřejné správy v České republice je jednou ze základních podmínek její úspěšné činnosti a je chápána jako součást širší koncepce rozvoje lidských zdrojů pro veřejnou správu ...

leden
10
2016
Harald Christian Scheu

Práva dětí jako součást mezinárodní ochrany lidských práv

Práva dětí zaujímají v rámci systému mezinárodní ochrany lidských práv velmi prominentní místo. Úmluva OSN o právech dítěte, která je hlavním referenčním bodem ochrany dětí, je jednoznačně nejúspěšnější ...

prosinec
30
2015
Miroslav Sylla

Národní park Šumava neexistuje

První "Koutek tvorby a interpretace práva" odhalující jak právo vzniká a jak se uvádí do života.

listopad
20
2015
Eva Horzinková

Zamyšlení nad trestní odpovědností zastupitelů

Právní odpovědnost obecně patří k základním institutům veřejné správy. Je poměrně složité tento institut definovat nebo přesně popsat. Nejsou jednoznačné názory na to, jaký je její smysl a jakým způsobem ...

září
21
2015
Harald Christian Scheu

Azylové právo Evropské unie pohledem současné uprchlické krize

Výchozím bodem evropského i národního azylového práva je Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951, ve znění podle Newyorského protokolu z roku 1967, která sice nezajišťuje individuální ...

září
08
2015
Luboš Jemelka

Změny v přestupkovém zákoně

S účinností od 1. října 2015 dojde v oblasti přestupkového práva k celé řadě změn. Mimo jiné vznikne nová evidence přestupků (byť pouze pro vybrané přestupky) nebo se prodlouží doposud často kritizovaná ...

1 2

nejčtenější