duben
06
2015

Dítě – objekt či subjekt péče: Praktické a teoretické ohlédnutí po roce od rekodifikace soukromého práva

Dne 30. března 2015 se v prostorách atria budovy vysoké školy CEVRO Institut konala konference zaměřená na dítě a jeho postavení v soukromém právu s ohledem na péči, která je mu poskytována v rámci rodinně-právní a opatrovnické soudní agendy.

V České republice je již více než rok účinný občanský zákoník, který znamenal kompletní rekodifikaci soukromého práva. Doc. Alena Macková, organizátorka konference a vedoucí katedry Soukromého práva, připomněla, že myšlenka uspořádání konference vychází z prvních zkušeností s aplikací a interpretací soukromoprávní rekodifikace po více než roce její účinnosti a vyjádřila přesvědčení, že akademická půda musí být prostorem pro věcnou debatu názorových odpůrců.

Doc. Michaela Hendrychová-Zuklínová z Katedry občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se ve svém vystoupení „Dítě a rodiče v subjekt-objektivním pohledu“ zaměřila zejména na kontinuální vývoj postavení dítěte v právních normách občanského práva ve vztahu k péči o jeho osobu. Její teoretické závěry ohledně právní úpravy rodičovských práv a povinností (srovnání zejména s dalšími evropskými úpravami) se staly základem kritiky tzv. střídavé péče o dítě. JUDr. Hana Nová, soudkyně OS Praha 8, se ve svém příspěvku s názvem „Soudní praxe – rodinně-právní a opatrovnická agenda po rekodifikaci rodinného práva (negativa, pozitiva)“ zaměřila na komparaci aktuálně účinného a předchozího občanského zákoníku, které porovnávala v návaznosti na procesní aspekty soudního rozhodování z hlediska pozitiv a negativ, která nová právní úprava přinesla. JUDr. Libuše Kantůrková, soudkyně a předsedkyně Sdružení rodinně-právních a opatrovnických soudců, ve svém příspěvku „Postavení rodinně-právních a opatrovnických soudců“ zhodnotila dosavadní praxi v dané oblasti a nastínila možnosti a předpoklady do budoucna pro rozhodování v oblasti rodinně-právní a opatrovnické agendy. Pohled z opačné strany na danou problematiku zprostředkovaly dvě advokátky s mnohaletou praxí v rodinně-právní a opatrovnické agendě.

JUDr. Jana Dvořáková-Závodská přednesla příspěvek s názvem „Střídavá péče, výživné, styk s nezletilým“, ve kterém poukázala na některé problematické momenty týkající se situací, kdy je soudně či mimosoudně řešena problematika péče o děti. Poslední příspěvek z úst JUDr. Valentiny Nedělové, rovněž advokátky, a vyučující Katedry soukromého práva CEVRO Institutu, byl zaměřen na „Poznatky z rodinně-právní a opatrovnické praxe z pohledu advokáta“. JUDr. Nedělová se ve svém příspěvku zaměřila zejména na významnou a mnohdy komplikovanou etickou rovinu vztahu klient-advokát s ohledem na osobu dítěte, ačkoli je klientem advokáta jeden z jeho rodičů. V rámci diskuze zazněly dotazy týkající se nejen české, ale také evropské právní úpravy péče o děti, dále dotazy týkající se stanovování výživného v rozhodovací praxi soudů z pohledu jak soudců, tak advokátů, a také dotazy směřující na problematiku střídavé péče. Konference umožnila vést odbornou diskuzi o aktuálních otázkách a problémech, které se dotýkají soudních řízení ve věcech rodinně-právních. Zároveň se ukázalo, že jak akademická obec, tak široká veřejnost vnímá diskuzi v dané právní problematice za žádoucí.

 

Tagy

nejčtenější