říjen
10
2014

Inteligentní město

Snaha zlepšit pověst a postavení veřejné správy v České republice, zlepšit nelichotivé výsledky mezi evropskými státy v oblastech jako institucionální prostředí či konkurenceschopnost regionu a zejména pak zvýšit spolupráci mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem na úrovni měst a obcí.

To vše bylo impulsem pro vytvoření Standardu Inteligentní město, což je takový inovativní „průvodce“ k řízení obcí a především úřadů, jež je impulsem pro konstruktivní spolupráci a prostředkem k dialogu mezi městy, občany, investory, zaměstnavateli, neziskovými organizacemi a zástupci občanské společnosti v regionu. Zde je na místě zdůraznit, že na oponentuře Standardu se podílelo více než 50 obcí. Jedná se tedy o prolnutí 23 letých zkušeností ze soukromého a veřejného sektoru z pohledu poradenské firmy a zároveň best practice a praktický pohled těch, kteří se denně na činnostech veřejné správy podílejí.

Standard je volně ke stažení na stránkách www.inteligentnimesto.cz v sekci Výstupy. Tento dokument si neklade za cíl být vyčerpávající encyklopedií, jak řídit úřad, ale chce být inspirací a motivem.

Vytvořením dokumentu Standard Inteligentní město projekt zdaleka nekončí, spíše naopak, právě začíná jeho implementační část. Jaké je tedy pokračování projektu a jak by města mohla se Standardem pracovat?
Postup při implementaci Standardu Inteligentní město

  • 1.krok – Porovnání stávajícího fungování úřadu a města s kritérii Standardu. Cílem je získat reálný obraz o současné situaci a poukázat jak na dobré stránky, tak zejména na možnosti rozvoje. Tento úvodní audit probíhá ve spolupráci s externím dodavatelem. Výstupem je pak pohled nezávislého pozorovatele včetně vysvětlení a doporučení pro další práci. Zde je právě jeden z rozdílů oproti např. modelu CAF či ISO, které jsou rovněž podpůrnými nástroji k řízení, ale již nepřinášejí konkrétní příklady k nápravě a postup k jejich zavedení.
  • 2.krok – Město si nastaví priority, kterými oblastmi se bude zabývat a bude je chtít zlepšovat. Nastaví a určí odpovědné osoby k realizaci zvolených opatření.
  • 3.krok – Realizace a implementace aktivit vedoucích ke zvýšení úrovně úřadu či města ve zvolených oblastech.
  • 4.krok – Po zavedení a implementaci zvolených opatření probíhá certifikační audit (od třetí strany - nezávislé autority). Zde je auditovaný úřad resp. město opět posuzován oproti definovaným standardům Inteligentní město.
  • 5.krok – Obdržení certifikátu Inteligentní město, který bude nastaven ve třech úrovních

Inteligentní město 2

 Jak na zvyšování konkurenceschopnosti regionů

Mezinárodní projekt Inteligentní město sice končí, ale myšlenku napomoci zvyšování kvality a efektivnosti veřejné správy chceme i nadále vtělovat do dalších projektů nejen na obcích. “Inteligentní město“ je základem úspěšných konkurenceschopných regionů. Jak si vedou regiony v ČR?

  • Podle výzkumu konkurenceschopnosti regionů v EU (dle NUTS II) realizovaného organizací GAČR v roce 2012 má ČR dva regiony (Severozápad, Moravskoslezsko) mezi 30 nejproblémovějšími (myšleno nejméně konkurenceschopnými regiony EU) regiony v EU ze všech 267 regionů. 
  • Praha jako region se umístila na výborném 20. místě. Plyne z toho trend neustále se rozvírajících nůžek mezi bohatými a chudými regiony v ČR, což má výrazné hospodářské a sociální dopady na obyvatele.

Způsob měření konkurenceschopnosti:


Indikátory konkurenceschopnosti regionu

Kategorie

Indikátor konkurenceschopnosti

Váha indikátoru

Ekonomická

Hrubý domácí produkt (HDP)

20 %

 

Míra nezaměstnanosti

20 %

Sociální

Průměrný příjem

10 %

 

Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti

10 %

 

Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

7 %

 

Průměrná míra migrace obyvatel

8 %

Ekologická

Produkce skleníkových plynů

25 %

 

Jak zlepšit konkurenceschopnost regionů v ČR

Jsme přesvědčeni, že ke zvýšení konkurenceschopnosti nejproblémovějších regionů v ČR vede ve zlepšené spolupráci a koordinovanému přístupu hlavních aktérů regionu (veřejné správa, soukromý sektor, akademická sféra, neziskový sektor a občanská společnost) v klíčových výzvách současnosti – hospodářský a sociální rozvoj regionů.

Konkrétně se může jednat o projekty celoživotního vzdělávání a rekvalifikací na podporu způsobilostí zaměstnaných a nezaměstnaných osob, spolupráce na podporu aplikace výzkumu do praxe soukromých firem. Další možné spolupráce hlavních „hráčů“ v regionu jsou uvedeny na schématu níže.

Inteligentní město

 

Tagy

nejčtenější